لخ زوندک پس از مرگ، توسط رئیس‌جمهور تبعیدی پولند ریشارد کاچوروفسکی نشان شایستگی با شمشیر و نشان صلیب افسری پولونیا را دریافت کرد. خیابانی در زادگاهش گرودزیسک مازوویتسکی به نام او نامگذاری شد، یک پایان نامه کارشناسی ارشد درباره او نوشته شد و همچنین چند فیلم مستند در ارتباط به او ساخته شد.