• دسته‌بندی نشده
  • 0

آموزش زبان آلمانی | درس نُهم | اعداد ریاضی

برای یادگرفتن اعداد ریاضی، فعلا کافی است که از یک تا ده را یاد بگیرید. بعدا بقیه اعداد را نیز  خواهید آموخت.

صدا/نحوه تلفظفارسیDeutsch
صفر0 – null
یک1 – eins
دو2 – zwei
سه3 – drei
چهار4 – vier
پنج5 – fünf
شش6 – sechs
هفت7 – sieben
هشت8 – acht
نه9 – neun
ده10 – zehn
جمع+ plus
منفی– minus

اکنون برای راحتی هر چه بیشتر شما یک فایل صوتی را آماده ساختم که اعداد را مرتبا از 0 تا 1000 به شما تکرار می‌کند. این فایل صوتی را لطفا بارها گوش کنید. من تضمین می‌کنم که با گوش کردن دقیق این فایل صوتی برای 20 بار، با اعداد و تلفظ اعداد به زبان آلمانی به خوبی آشنا خواهید شد.

 

فایل صوتی شمارش اعداد به زبان آلمانی از 0 تا 1000

1 – eins
1 2 – zwei
1 2 3 – drei
1 2 3 4 – vier
1 2 3 4 5 – fünf
1 2 3 4 5 6 – sechs
1 2 3 4 5 6 7 – sieben
1 2 3 4 5 6 7 8 – acht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 – neun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – zehn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 – elf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 – zwölf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 – dreizehn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 – vierzehn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 – fünfzehn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 – sechzehn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 – siebzehn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 – achtzehn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 – neunzehn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 – zwanzig

21 – einundzwanzig
22 – zweiundzwanzig
23 – dreiundzwanzig
24 – vierundzwanzig
25 – fünfundzwanzig
26 – sechsundzwanzig
27 – siebenundzwanzig
28 – achtundzwanzig
29 – neunundzwanzig

30 – dreißig
31 – einunddreißig
32 – zweiunddreißig
33 – dreiunddreißig
34 – vierunddreißig
35 – fünfunddreißig
36 – sechsunddreißig
37 – siebenunddreißig
38 – achtunddreißig
39 – neununddreißig

40 – vierzig
41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 – fünfzig
51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 – sechzig
61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 – siebzig
71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 – achtzig
81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 – neunzig
91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 – hundert
101 – hunderteins
102 – hundertzwei
103 – hundertdrei
104 – hundertvier
105 – hundertfünf
106 – hundertsechs
107 – hundertsieben
108 – hundertacht
109 – hundertneun
110 – hundertzehn
111 – hundertelf …
120 – hundertzwanzig
121 – hunderteinundzwanzig
122 – hundertzweiundzwanzig …
130 – hundertdreißig
140 – hundertvierzig
150 – hundertfünfzig
160 – hundertsechzig
170 – hundertsiebzig
180 – hundertachtzig
190 – hundertneunzig

200 – zweihundert
201 – zweihunderteins
202 – zweihundertzwei
203 – zweihundertdrei
204 – zweihundertvier
205 – zweihundertfünf
206 – zweihundertsechs
207 – zweihundertsieben
208 – zweihundertacht
209 – zweihundertneun
210 – zweihundertzehn
211 – zweihundertelf …
220 – zweihundertzwanzig
221 – zweihunderteinundzwanzig
222 – zweihundertzweiundzwanzig …
230 – zweihundertdreißig
240 – zweihundertvierzig
250 – zweihundertfünfzig
260 – zweihundertsechzig
270 – zweihundertsiebzig
280 – zweihundertachtzig
290 – zweihundertneunzig

300 – dreihundert
400 – vierhundert
500 – fünfhundert
600 – sechshundert
700 – siebenhundert
800 – achthundert
900 – neunhundert
999 – neunhundertneunundneunzig

1 000 – tausend
2 000 – zweitausend
3 000 – dreitausend…
10 000 – zehntausend
20 000 – zwanzigtausend
30 000 – dreißigtausend…
100 000 – hunderttausend…

https://wpayman.com/artikel-in-deutscher-sprache/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *