آموزش زبان آلمانی | درس نُهم | اعداد ریاضی

برای یادگرفتن اعداد ریاضی، فعلا کافی است که از یک تا ده را یاد بگیرید. بعدا بقیه اعداد را نیز  خواهید آموخت.

صدا/نحوه تلفظفارسیDeutsch
صفر0 – null
یک1 – eins
دو2 – zwei
سه3 – drei
چهار4 – vier
پنج5 – fünf
شش6 – sechs
هفت7 – sieben
هشت8 – acht
نه9 – neun
ده10 – zehn
جمع+ plus
منفی– minus

اکنون برای راحتی هر چه بیشتر شما یک فایل صوتی را آماده ساختم که اعداد را مرتبا از ۰ تا ۱۰۰۰ به شما تکرار می‌کند. این فایل صوتی را لطفا بارها گوش کنید. من تضمین می‌کنم که با گوش کردن دقیق این فایل صوتی برای ۲۰ بار، با اعداد و تلفظ اعداد به زبان آلمانی به خوبی آشنا خواهید شد.

 

فایل صوتی شمارش اعداد به زبان آلمانی از ۰ تا ۱۰۰۰

۱ – eins
۱ ۲ – zwei
۱ ۲ ۳ – drei
۱ ۲ ۳ ۴ – vier
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ – fünf
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ – sechs
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ – sieben
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ – acht
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ – neun
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ – zehn

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ – elf
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ – zwölf
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ – dreizehn
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ – vierzehn
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ – fünfzehn
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ – sechzehn
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ – siebzehn
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ – achtzehn
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ – neunzehn
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ – zwanzig

۲۱ – einundzwanzig
۲۲ – zweiundzwanzig
۲۳ – dreiundzwanzig
۲۴ – vierundzwanzig
۲۵ – fünfundzwanzig
۲۶ – sechsundzwanzig
۲۷ – siebenundzwanzig
۲۸ – achtundzwanzig
۲۹ – neunundzwanzig

۳۰ – dreißig
۳۱ – einunddreißig
۳۲ – zweiunddreißig
۳۳ – dreiunddreißig
۳۴ – vierunddreißig
۳۵ – fünfunddreißig
۳۶ – sechsunddreißig
۳۷ – siebenunddreißig
۳۸ – achtunddreißig
۳۹ – neununddreißig

۴۰ – vierzig
۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹

۵۰ – fünfzig
۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹

۶۰ – sechzig
۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹

۷۰ – siebzig
۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹

۸۰ – achtzig
۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹

۹۰ – neunzig
۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹

۱۰۰ – hundert
۱۰۱ – hunderteins
۱۰۲ – hundertzwei
۱۰۳ – hundertdrei
۱۰۴ – hundertvier
۱۰۵ – hundertfünf
۱۰۶ – hundertsechs
۱۰۷ – hundertsieben
۱۰۸ – hundertacht
۱۰۹ – hundertneun
۱۱۰ – hundertzehn
۱۱۱ – hundertelf …
۱۲۰ – hundertzwanzig
۱۲۱ – hunderteinundzwanzig
۱۲۲ – hundertzweiundzwanzig …
۱۳۰ – hundertdreißig
۱۴۰ – hundertvierzig
۱۵۰ – hundertfünfzig
۱۶۰ – hundertsechzig
۱۷۰ – hundertsiebzig
۱۸۰ – hundertachtzig
۱۹۰ – hundertneunzig

۲۰۰ – zweihundert
۲۰۱ – zweihunderteins
۲۰۲ – zweihundertzwei
۲۰۳ – zweihundertdrei
۲۰۴ – zweihundertvier
۲۰۵ – zweihundertfünf
۲۰۶ – zweihundertsechs
۲۰۷ – zweihundertsieben
۲۰۸ – zweihundertacht
۲۰۹ – zweihundertneun
۲۱۰ – zweihundertzehn
۲۱۱ – zweihundertelf …
۲۲۰ – zweihundertzwanzig
۲۲۱ – zweihunderteinundzwanzig
۲۲۲ – zweihundertzweiundzwanzig …
۲۳۰ – zweihundertdreißig
۲۴۰ – zweihundertvierzig
۲۵۰ – zweihundertfünfzig
۲۶۰ – zweihundertsechzig
۲۷۰ – zweihundertsiebzig
۲۸۰ – zweihundertachtzig
۲۹۰ – zweihundertneunzig

۳۰۰ – dreihundert
۴۰۰ – vierhundert
۵۰۰ – fünfhundert
۶۰۰ – sechshundert
۷۰۰ – siebenhundert
۸۰۰ – achthundert
۹۰۰ – neunhundert
۹۹۹ – neunhundertneunundneunzig

۱ ۰۰۰ – tausend
۲ ۰۰۰ – zweitausend
۳ ۰۰۰ – dreitausend…
۱۰ ۰۰۰ – zehntausend
۲۰ ۰۰۰ – zwanzigtausend
۳۰ ۰۰۰ – dreißigtausend…
۱۰۰ ۰۰۰ – hunderttausend…

آموزش زبان آلمانی | آرتیکل‌ها در زبان آلمانی | درس دهم

پاسخی بدهید

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE