آموزش زبان آلمانی | 140 فعل مهم آلمانی

 

افعال در زبان آلمانی بسیار زیاد هستند. هزاران فعل، زبان آلمانی غنی و پربار ساخته اند. امروز تصمیم داریم تأکید کنیم که 140 فعل کاربردی آلمانی را چند روز وقت بگذارید و یاد بگیرید. تا پس از آن، بهتر بتوانیم درس ها را ادامه بدهیم.

 

فارسیDeutsch
کار کردنarbeiten
پاسخ دادنantworten
تماس گرفتنanrufen
تحویل گرفتن / جمع آوری کردنabholen
شروع کرنanfangen
تأئید کردنannehmen
تحویل دادنabgeben
تمیز کردنaufräumen
بیرون رفتنausgehen
دریافت کردنbekommen
شروع کردنbeginnen
نیاز داشتنbrauchen
ماندنbleiben
استفاده کردنbenutzen
جستجو کردنbesuchen
پرداخت کردنbezahlen
سفارش دادنbestellen
پختنbacken
فکر کردنdenken
مجاز بودنdürfen
دعوت کردنeinladen
خوردنessen
خرید کردنeinkaufen
رانندگی کردنfahren
سوال کردنfragen
پیدا کردنfinden
پرواز کردنfliegen
خوشحال بودنfreuen
رفتنgehen
فکر کردنglauben
بردنgewinnen
دادنgeben
تعلق داشتنgehören
داشتنhaben
امید داشتنhoffen
کمک کردنhelfen
شنیدنhören
آمدنkommen
خرید کردنkaufen
آشپزی کردنkochen
توانستنkönnen
شناختنkennen
آموختنlernen
محبت داشتن / عشق ورزیدنlieben
قدم زدنlaufen
خواندنlesen
زندگی کردنleben
گرفتنnehmen
حرف زدنreden
خوابیدنschlafen
مزاحمت کردنstören
دیدنsehen
بودنsein
نوشتنschreiben
گفتنsagen
بازی کردنspielen
ملاقات کردنtreffen
نوشیدنtrinken
تماس گرفتنtelefonieren
فراموش کردنvergessen
فهمیدنverstehen
روشن کردنeinschalten
قول دادن / وعده کردنversprechen
خندیدنLachen
تلاش کردنversuchen
ترسیدنfürchten

شُستنwaschen
شدنwerden
زندگی کردنwohnen
ایستادنStehen
آرزو کردنwünschen
دراز کشیدنLiegen
دانستن wissen
نامیدنHeißen
گریه کردنweinen
نمایش دادنZeigen
به زور انجام دادنzwingen
توقف کردنHalten
اقرار کردنzugeben
باور داشتنGlauben

احساس کردنFühlen
دنبال کردن Folgen
صحبت کردن Sprechen
پیش رفتن Führen
خواستن/دوست داشتنMögen
اسم گذاری کردنNennen
نقاشی کردنmahlen
منظور داشتنMeinen
بیان کردنerzählen
توضیح دادنerklären
گزارش کردنEntsprechen
افتادنFallen
پیشرفت کردنEntstehen
معامله کردنHandeln
بدست آوردنErreichen
حمل کردن، پوشیدن Tragen
مدیریت کردن، خلق کردن Schaffen
بستنVerlieren
توسعه دادنEntwickeln
تحصیل کردن، شکل دادن Bilden
انتظار داشتن Erwarten
تاثیر گذاشتن، نگران بودن Betreffen
برنده شدن Gewinnen
بستنschließen
مشتاق بودنInteressieren
به خاطر اوردنErinnern
نتیجه گرفتنErgeben
مطالعه کردنStudieren
مقایسه کردن vergleichen
عرضه کردنanbieten
نام نویسی کردنanmelden
عصبانی شدنärgern
پایان یافتنaufhören
باز کردنaufmachen
حواس آدم بودن/متوجه بودنaufpassen
بیدار شدنaufwachen
خاموش کردنausmachen
استراحت کردنausruhen
به نظر رسیدن
به نظر آمدن
aussehen
پیاده شدنaussteigen
لباس را در آوردن/کفش و جوراب و لباسausziehen
حمام کردنbaden
معنا دادنbedeuten
لمس کردن، دست زدن berühren
بازدید کردن، دیدن، دیدن کردن besichtigen
خواهش کردنbitten
شکستنbrechen
سپاسگزاری کردنdanken
فشار دادنdrücken
دوش گرفتنduschen
سوار شدنeinsteigen
پایان یافتنenden
فعال کردنaktivieren
قبول کردن/پذیرفتنakzeptieren
وابسته بودنassoziieren
مستقر شدنbasieren
ساختنbauen
سر و کار داشتنbefassen
مشارکت کردنbeiträgen

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE