رهنمود تشخیص و مراقبت از بیماران کووید-۱۹

نسخه PDF رهنمود تشخیص و مراقبت از بیماران کووید-۱۹

اصول جداسازی در منزل
1.بیمار در یک اتاق تنها دارای تهویه مناسب قرار داده شود (در و پنجره های اتاق قابل باز شدن باشد).
2 .جابجایی و حرکت بیمار محدود شود و حتی االمکان فضاهای مشترک )آشپزخانه، حمام، توالت و…( دارای تهویه مناسب بوده و پنجره ها جهت گردش هوا باز شوند.)
3 .حتی المقدور سایر افراد خانواده در یک اتاق مجزا باشند. در صورتی که این شرایط امکان پذیر نباشد، بیمار بایستی حداقل یک متر از فرد بیمار فاصله داشته باشد.
4 .تعداد مراقبین از بیمار به حداقل رسانده شود حتی الامکان یک نفر که دارای وضعیت سالمت مطلوب بوده و دارای ضعف سیستم ایمنی و یا بیماری زمینه ای نباشد از بیمار مراقبت کند)
5 .بیمار ملاقات ممنوع باشد و تنها مراقب بیمار با وی مالقات کند .
6 .بعد از هر بار تماس با بیمار و مکان نگهداری وی، مراقب و یا افراد خانواده، شستشو و بهداشت دست انجام دهند.
7 .دست ها قبل و بعد از آماده کردن و خوردن غذا و یا هر زمانی که فرد احساس کند که دست های وی آلوده است
باید شسته شود. در صورتی که آلودگی دست مشهود نباشد، می توان از هندراب (ضدعفونی کننده بر پایه الکل() استفاده کند.
7 .جهت جلوگیری از انتشار ترشحات تنفسی، از ماسک طبی استفاده شود.وبه صورت جدی بهداشت تنفسی رعایت شود. به عنوان مثال در زمان سرفه یا عطسه، بینی و دهان خود را با دستمال کاغذی بپوشانند و دستمال پس از استفاده دور انداخته شود .
8.مراقب نیز بایستی از ماسک طبی استفاده کند؛ به طوری که دهان و بینی به صورت کامل پوشانده شود و در طول استفاده از ماسک به آن دست نزنند .
9 .استفاده از ملحفه های شخصی و ظروف اختصاصی که بتوان پس از استفاده از آن ها، آنها را با آب و صابون شست، بلا مانع است.بهتر است لباس، ملحفه، حوله های حمام و دست روزانه و به طور مرتب با صابون رختشویی و یا در ماشین لباسشویی با آب 60 تا 90 درجه شسته و کامال خشک شوند.
10 .سطوحی که بیمار با آن ها در تماس است )میز، تخت، مبلمان اتاق و…( بایستی روزانه تمیز و ضدعفونی شود.
برای ضد عفونی کردن این وسایل می توان از شوینده های خانگی یا دترژنت، استفاده کرد. سطوح توالت و حمام مورد
استفاده بیمار حداقل یک بار در روز شسته و ضد عفونی شود )با هیپوکلیت سدیم نیم درصد معادل 5000 pm یا به
نسبت یک دهم در آب حل شود(.
11 .در زمان تمیز نمودن محیط زندگی بیمار بایستی از دستکش ها و لباس های محافظ و یا پیش بند به منظور
جلوگیری از رسیدن ترشحات به بدن استفاده شوند و تا زمانی که سطح آن ها تمیز است می توان از آن ها استفاده کرد. می توان از دستکش یک بار مصرف و یا دستکش خانگی استفاده کرد. دستکش های خانگی بایستی با آب و صابون و یا دترژنت شسته شود. دستکش یک بار مصرف بایستی پس از استفاده دور انداخته شود )قبل از درآوردن
دستکش و بعد از استفاده باید دست شسته شود(.
12 .زباله های مرتبط با بیمار زباله عفونی در نظر گرفته شده و در سطل درب دار نگهداری و به عنوان زباله عفونی دفع شود. از انواع مواجهه با لوازم آلوده که در ارتباط مستقیم با بیمار هستند اجتناب شود.

 

برای دانلود نسخه کامل PDF روی لبنک زیر کلیک کنید

 

پاسخی بدهید