تاریخ هرات در دوره تیموری ها

نویسنده: سرور همایون

تاریخ هرات در دوره تیموریان، یکی از کتاب های مهم در مورد تاریخ و سرگذشت شهر مهم خراسان (هرات) می باشد. این کتاب توسط سرور همایون یکی از استادان دانشگاه کابل تألیف شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
افسانه و تاریخ در پیدایش و رشد خطه هرات
معماری در دوره تیموری های هرات
ارتباط بین المللی و تحقیقات علمی
هرات و تحقیقات هنری
تاریخ نویسی
نجوم و ریاضی
شعر و ادب
هنر نقاشی
خوشنویسی
مآخذ

حق تکثیر: افغانستان، اداره کتابخانه های سیار اریک، 1380

پاسخی بدهید