نویسنده: وحید پیمان یهودیان هرات بزرگترین جامعه یهودیان افغانستان بود که از شهر مشهد ایران به افغانستان مهاجر و در مرکز شهر هرات زندگی می‌کردند. با استناد به برخی از منابع تاریخی، تعداد کل یهودیان افغانستان در اواسط قرن بیستم حدود ۱۰۰۰۰ نفر را تشکیل می‌دادند. دو جامعه اصلی یهودیان افغانستان در شهرهای هرات و کابل ...