یادداشت نویسنده: انس حقانی، مانند برادرش سراج‌الدین حقانی  وزیر داخله جدید طالبان به شدت از صحبت با مطبوعات محتاط است. تنها از طریق تلاش‌های میانجی‌گری دیپلمات‌های مختلف است که این جوان ۲۸ ساله مصاحبه با  اشپیگل را موافقت می‌کند.  شبکه حقانی مستقر در میران‌شاه پاکستان مرکز نظامی نبرد علیه نیروهای غربی در این کشور محسوب می‌شد ...