نوشتن و توصیه کردن برای کسانی که تاکید می‌کنند "کرونا دروغ است" بسیار دشوار است و انگیزه‌ای برای گفتن و نوشتن باقی نمی‌گذارد. چطور ممکن است از فاصله‌گذاری اجتماعی برای کسانی بگوئیم‌ که نه بحران ناشی از کروناویروس در جهان را می‌بینند نه مرگ ۱۸ تن طی ۴۸ ساعت و ابتلای ۳۵۰ تن طی ۲۴ ساعت ...