شماری از متقضیان خروج از افغانستان به آلمان، ادعا می‌کنند که برای شان از آدرس‌های بعضا شناخته شده و بعدا ناشناخته‌ای، ایمیلی رسیده و گفته شده است که کد OTP خود را دریافت کنند و در نگهداری آن کوشا باشند. در این ایمیل تذکر یافته است که کد یا کود OTP خود را با هیچ ...