نویسنده: مهدی فرخی به کوشش: محمدآصف فکرت کتاب توسط آقای سید مهدی فرخ ، سفیر ایران در افغانستان بتاریخ 1306 ش تالیف شده است غرض نویسنده از تالیف کتاب این بوده که بیوگرافی و شرح حال آنروزافغانستان را باختصار جمع آوری نماید تا در دسترس دیگر سفیران ایران در افغانستان قرار گرفته و در ماموریت آنان سودمند ...