کاکا محمد: این عکس را به اشرف غنی برسانید

یکی از دوستانم، تصویری از هفت جنازه کفن‌پوش را برایم فرستاد؛ جنازه‌هایی که کنار هم برای تدفین گذاشته شده بودند. یک جمله کوتاه اما به سنگینی یک کوه، کنار عکس بود: «کاکا محمد همه...