بیست حقیقت جالب در مورد هامبورگ

هامبورگ آلمان شهر هامبورگ Hamburg Afghanen in Hamburg، Hamburger HafenCity ایالت هامبورگ Hamburg Stadt HVV Sparkasse ایرانیان هامبورگ