وحید پیمان؛ هامبورگ آلمان: پس از گذشت بیست سال، انبوهی از آرزوهای‌مان را دوباره در افغانستان دفن کردیم و باز مسافر روزهای دشوار و غیر منتظره‌ای شدیم که کمتر از یک‌درصد هم برایش آمادگی نداشتیم. بار نخست، بُغچه‌‎ای داشتیم که داخلش کمی نُقل و اندکی امید بود. این‌بار خیلی سریع‌تر از دفعه قبل؛ حتا بدون بدرود ...