در پی شروع روند تخلیه افغان‌ها، پس از ساقط شدن نظام جمهوری در افغانستان، تعدادی از شهروندان کشور به آلمان پناهنده شدند یا در شُرف آمدن به آلمان هستند. این مقاله سعی می‌کند تا توضیح بدهد که چه راه‌های برای این‌که بتوانید به بهترین نحو ممکن روند، ادغام و زندگی خود را در آلمان تنظیم ...