مصونیت دیپلوماتیک یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل است. اصلی که به موجب آن رسیدگی به تخطی‌های جرمی مقامات دولتی خارجی و دیپلومات‌ها، تحت صلاحیت محاکم محلی و سایر مقامات نیست. بر پایه کنوانسیون ویانا، دولت‌ها مسوول حفاظت و تأمین امنیت سفارت‌های خارجی و دیپلومات‌ها در کشور خود هستند. ضمانت اجرای مصونیت دیپلوماتیک ...