وحید پیمان، 14 دلو 1400 در این یادداشت، می‌خواهم در مورد کسی بنویسم که پیکر زخمی فرهنگ و هنر هرات را دو دهه تمام، یک‌تنه بر دوش کشیده بود. دیروز متوجه شدم که شاید بیش از 1000 نوشته در مورد هرات، آبده‌های تاریخی، فرهنگ هراتیان، آئین‌ها، رسوم، رسانه‌ها، شخصیت‌های این شهر، دیدنی‌ها، مراکز تعلیمی و تحصیلی، ...