این کتاب در ۲۲۰ صفحه با یک مقدمه، چهار فصل و کتابنامه، به مباحث پیوسته و منسجم نظری مربوط به چگونگی و چیستی ساختار نظام سیاسی و تأثیر انتخاب نوعیت نظام بر تحکیم دمکراسی و مهار جنگ در کشورهای چند پارچه، با تأکید و نگاه ویژه به افغانستان می‌پردازد. نویسنده، با رویکرد نظری و با تکیه ...