به نظرم آستین‌ شماری از بچه‌های هرات علیه آقای قتالی بسیار زود بالا زده شد. این آستین‌ هیچ‌گاه بر علیه کسانی‌که گمرک و یا سرمایه‌های مادی و معنوی ما را سرقت کردند، بالا‌ زده نشده بود. به عنوان یک شهروند، حق نقد عمل‌کرد آقای قتالی در اداره امور را همچنان برای خود محفوظ می‌دانم. چند روز پیش ...