فعل چیست؟ حتما می‌دانید که فعل چیست اما برای ذهن‌نشین شدن بیشتر، بهتر است بگوئیم که فعل به بخشی از یک جمله گفته می‌شود که نمایان‌گر کار انجام شده یا یک رویداد در جمله است. مانند: دیدن ، بودن، ماندن، خواندن، انجام دادن، خوابیدن، بیدار شدن و … صرف فعل چیست؟ صرف فعل معمولا با ضمایر صورت می‌گیرد. مانند صرف ...