جایگاه پائیز در شعر و ادبیات فارسی

  باد سرد آرام بر صحرا گذشت سبزه‌زاران رفته – ‌رفته زرد گشت تک‌درخت نارون شد رنگ – ‌رنگ زرد شد آن چتر شاداب قشنگ شاعر، گزارش‌گر فصل‌هاست. او در شعرش از زیبایی بهار...