از این‌که بر خلاف عادت بسیاری از ما هراتی‌ها، از یک جوان زندانی هراتی دفاع کردم، پشیمان نیستم. اگر در یک بُعد قضیه فرض کنیم که نیایش در حال پرداخت مزد عملکرد خود است، بُعد دیگر قضیه این است که هرات دستکم تا ۱۰ - ۲۰ سال آینده مدیون یک‌سال فعالیت اوست. ولی با آن‌هم دیدگاه ...