از زمانی که به آلمان آمدم به این دلیل که شهروندان ایران و افغانستان به وفور در این کشور زندگی می‌کنند، بحث‌های فراوانی در مورد «دری» و «فارسی» شنیده‌ام. به گونه مثال، بروشورهایی را دیدم در آن در مورد مهاجرت علاوه بر زبان‌های عربی و انگلیسی، توضیحاتی را گویا به دو زبان «دری» و «فارسی» ...