چهار بیتی خوانی در هرات سابقه طولانی دارد. البته رسما و در ادبیات زبان پارسی، چیزی به اسن چهاربیتی وجود ندارد. چیزی که در هرات به «چهاربیتی» مشهور شده، همان دوبیتی موجود در ادبیات زبان پارسی است. اما چون دوبیتی «چهار مصرع» دارد، مردم به آن چهاربیتی می‌گویند. خوب به یادم دارم که قبل از به ...