باد سرد آرام بر صحرا گذشت سبزه‌زاران رفته – ‌رفته زرد گشت تک‌درخت نارون شد رنگ – ‌رنگ زرد شد آن چتر شاداب قشنگ شاعر، گزارش‌گر فصل‌هاست. او در شعرش از زیبایی بهار می‌گوید، وصفش می‌کند و به مخاطبان خود آرامش تزریق می‌دهد. او روایت‌گر فصل سبز با ادبیات خودش است. شاعر اما کم‌تر از تابستان توصیفی دارد و ...