همه‌ی ما داستان‌های زیبا و روایت‌های متفاوتی از عشق زنان و مردانی در گذر تاریخ به یک‌دیگر را شنیده‌ایم. روایت‌هایی که اکنون ثبت تاریخ شده‌اند، مانند داستان لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، خسرو و شیرین، وامق و عذرا، رستم و تهمینه و خلاصه، شماری دیگر که میزانِ احساسِ تعلقِ خاطرشان به یک‌دیگر را نمی‌توان ...