سندروم افغان؛ اصطلاحی شناخته شده در اوکراین جنگ‌زده

در حال جست‌وجوی مطلبی درباره ‘جنگ اوکراین’ بودم که با واژه ‘سندروم افغان’ در جست‌وجوگر گوگل روبرو شدم. چند جمله‌ای که درباره آن خواندم متوجه شدم که ‘سندروم افغان’ به تأسی از ‘سندروم ویتنام’...