یادداشت: این سفرنامه توسط ملیسا ردی فلم‌ساز امریکایی و عضو یک گروه بین‌المللی فلم‌سازی نوشته و در نشریه Huffpost به چاپ رسیده است. ملیسا در پایان سال ۲۰۱۷ به افغانستان سفر توریستی داشته است. ترجمه: و - پ به عنوان یک توریست به افغانستان رفتم، یک زن مجرد، بدون همراه و بدون حمایت از هر نوع گروه، ...