سال ۲۰۰۵ میلادی من هنوز نوجوان بودم. خبر مرگ نصرت پارسای جوان را از طریق رسانه‌ها شنیدم. تقریبا کمتر هنرمندی در آن شب‌ و روزها به پیمانه‌ی پارسا فعالیت هنری داشت. با توجه به نبود شبکه‌های اجتماعی و عدم کثرت رسانه‌ها در زمان مرگ پارسا، حقیقتا زاویه‌های مرگ این جوان پر کار تا هنوز ناشناخته ...