احمد وحید پیمان خبرنگار در تبعید هامبورگ متن از انگلیسی برگردان شده است برای مطالعه نسخه انگلیسی، اینجا کلیک کنید ! هنگامی که تعدادی از کشورها پس از سقوط جمهوریت در افغانستان در پانزدهم ماه اگست، شروع به تخلیه‌ی شهروندان تحت خطر کردند، هرج‌ومرج کم‌سابقه‌ای در افغانستان شکل گرفت. این آشفته‌گی‌ها باعث شد که بسیاری از شهروندان، افغانستان را ترک ...