من تازه به یکی از کشورهای همسایه افغانستان آمده‌م ، باید چه کار کنم؟ اگر نو در پاکستان و یا هر کشور همسایه افغانستان رفته اید ، می توانید از یو این ایچ سی آر و شرکای آن تقاضای کنید و در مورد ثبت نام شدن و دیگر کمک ھا تماس بیگیرید۔ اگر بخواهم تقاضای پناهندگی کنم با چه کسی تماس بگیرم؟ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افرادی که در جستجوی پناهندگی هستند ثبت نام می کند و تعیین می کند که آیا آنها پناهنده هستند یا نه. به گونه مثال، اطلاعات پناهندگی در پاکستان را می توانید در اینجا بیابید.  کدام کشورها می ...