گاهی در شبکه‌های اجتماعی متوجه اشتباهات تایپی و املائی زیادی می‌شویم. یکی از این اشتباهات، واژه سپاسگزار است که من با رعایت نیم‌فاصله‌اش "سپاس‌گزار" می‌نویسم. واژه 'سپاس‌گزارم' که بسیاری‌ها در انتهای پیام‌ها و نامه‌های رسمی و غیر رسمی به‌گونه‌ی (سپاسگذارم یا سپاس‌گذارم) به کار می‌برند اشتباه است. بدین معنا که واژه سپاس‌گزارم اگر با املای سپاس‌گذارم نوشته شود، ...