دیوان شمس‌الدین محمد حافظ بر اساس نسخه‌های 813، 821، 822، 823، 824 و 827 هجری قمری مکان چاپ: تهران ناشر: انتشارات نقره تاریخ چاپ: ۱۳۷۲ هجری شمسی زبان: فارسی   هرچند خواجه حافظ در حیات خود به جمع دیوان و ترتیب آن نپرداخت؛ ولی غزلیات و اشعارش را در دفتر خویش ثبت و ضبط می‌کرد و افزون بر این در طول حیات شاعری‌اش که زاید ...