بسیاری از شهروندان و حتا خبرنگاران در افغانستان ممکن است تا اکنون نام (Susanne Koelbl) برای شان نا آشنا باشد. خبرنگار پنجاه‌وهفت ساله‌ آلمانی که تا اکنون برای تهیه گزارش و انجام تحقیقاتش در مورد افغانستان، بیش از ۵۰ بار به این کشور سفر کرده است. ۲۷ ولایت افغانستان را از نزدیک دیده،  کتابی ...