به مناسبت ۸ثور من فرزند یکی از بنیانگذاران جمعیت هستم. چند روز پس از آن‌که پدرم به رحمت خدا رفتند کیف‌شان را باز کردم، تمام دارایی‌شان ۲۰۰۰ افغانی آن‌هم بیستی‌های نوی بود که عیدها به بچه‌ها می‌دادند. پسر و پسران‌شان نه وزیر، نه معین، نه رییس و نه هم آمر بودند و نه هم پول‌های ملیون‌دالری در ...