مرحوم جلیل احمد دل آهنگ در سال ۱۳۴۰ شمسی در شهر هرات و در یک خانواده اهل موسیقی متولد شد و از نوجوانی تحت تربیت پدرش قرار گرفت و نواختن هارمونیه، رباب و تنبور را آغاز کرد. مرحوم دل آهنگ نزد اساتیدی چون «استاد محمدحسین سرآهنگ» و «استاد موسی قاسمی» از هنرمندان موسیقی افغانستان مدتی را ...