من هر از گاهی که دیوان "دارا" می‌خوانم بیش از همه تفاخر و خودستایی‌های او خوشم می‌آید. دارا با آن‌که در زندگی اجتماعی خود ظاهرا انسان متواضع و فروتنی بوده است، اما در اشعار دارا نشانه‌های زیادی از خودستایی و تفاخر را می‌توان یافت، هرچند او خودش می‌دانسته که شهره آفاق نخواهد شد. با آنکه هیچ شاعری ...