این نقشه جهانی تعاملی میانگین سرعت اینترنت را بر اساس کشور نشان می دهد. ماوس را روی یک کشور نگه دارید تا میانگین سرعت اینترنت را نشان دهید. میانگین سرعت اینترنت برای هر کشور چگونه اندازه گیری می شود؟ سرعت‌ها بر حسب مگابیت در ثانیه (Mbps) اندازه‌گیری می‌شوند، تجزیه و تحلیل بیش از 200 تریلیون درخواست به پلتفرم ...