برای نخستین‌بار مسوولان یکی از بزرگ‌ترین خانه‌های امن در افغانستان، اجازه مصاحبه و گفتگو با دخترانی را دادند که در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند؛ دخترانی‌که پس از مدتی عمدتا توسط خانواده‌ هایشان و یا ریاست امور زنان ولایت هرات، به خانه امن ولایت هرات سپرده شدند. در آن‌جا به سراغ چهار تن از آنان رفتم؛ دخترانی ...