مهم: یادداشت اول: توجه داشته باشید که این متن، برای کسانی نیست که دوست دارند از طریق پروسه "تخلیه" به آلمان مهاجرت کنند. اگر می‌خواهید از طریق روش «تخلیه» که ویژه افراد تحت خطر پس از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان، روی دست گرفته شده به المان مهاجرت کنید، لطفا از لینک زیر مقاله چگونه به ...