آموزش زبان آلمانی | درس چهارم | ضمایر

در این درس ضمایر را با یک‌دیگر یاد فرا می‌گیریم. در ابتدا جملات زیر را اول با دقت بخوانید. بعدا صوت آنان را گوش دهید و میان آن‌چه شما گفتید و آن‌چه می‌شنوید، مقایسه...