تو خواهی آمد و آواز با تو خواهد بود پرنده و پر و پرواز با تو خواهد بود تو خواهی آمد و چونان که پیش از این بوده است کلید قفل ِ فَلق ، باز با تو خواهد بود تو ساقیا نه ، اگر لب به بوسه باز کنی شراب خُلّر شیراز ، با تو خواهد بود خلاصه کرده به هر ...